Червеи

 

									  
	Обща характеристика.
	Червеите са най-низшите трипластни животни, разделени на три типа:
	плоски червеи, кръгли червеи и прешленести червеи. Всички червеи
	имат удължено тяло, изградено отвън с кожно-мускулна торба. 
	
	Как се хранят?
	Те се хранят с нашите отпадъци и ги превръщат в ценен биотор, който
	е отличен подобрител на почвата.

        Как дишат?
	За червеите е характерно кожно дишане (малка част от тях дишат 
	със специален орган). Някои видове, предимно паразитите, живеят
	анаеробно.