Насекоми

 

								   
        Обща характеристика.
	Насекомите са клас безгръбначни трипластни животни от тип 
	членестоноги. Ентомолозите различавaт около един милион вида
	насекоми. Te са най-голямата група животни в света.На човек 
	се падат по около 300 милиона от тях. 

	Как се хранят?
	Насекомите притежават изключително разнообразие зависещо от 
	приемането на различни органични материали. Сапрофаги - 
	хранят се с органични вещества на мъртви организми.  Фитофаги
	- хранят се с живи части на растенията. Зоофаги - хранят се
	с части на живи животни.

	Как дишат?
	Насекомите дишат с трахеи. Трахеите са мрежа от тънки тръбички,
	по които кислородът от въздуха достига до всички клетки. Всяка
	трахея започва с отвор на повърхността на тялото дихателен отвор.