Птици

 

									 
	Обща харктеристика.
	Птиците са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени
    в криле предни крайници гръбначни животни. По принцип тялото на птиците
	е пригодено за летене, макар да съществуват и много нелетящи видове. 

	Как се хранят?
	Тъй като нямат зъби, тяхната храносмилателна система е приспособена да 
    поема храната цяла, без да бъде сдъвкана. По начина си на хранене птиците
    се делят на хищни -Соколоподобните и Совоподобните, растителноядни - 
	Тъкачи, Гъски и всеядни - Врани,Щъркели

	Как дишат?
	Дихателната система на птиците е добре развита и много по-ефикасна 
	от тази на бозайниците. Използва се така наречената система на 
	кръстосаните потоци.